Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

montemama-623

KTO SME?

PaedDr. Petra Arslan Šinková

Som psychologička a pedagogička. Študovala som na Filozofickej a Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Následne som absolvovala dvojročné šúdium na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni v odbore Poradenstvo a Psychoedukácia. V rigoróznom konaní som obhájila titul PaedDr. v odbore Špeciálna pedagogika.

Pracovala som niekoľko rokov ako školská psychologička v materskej škole, v základnej škole a gymnáziu. V Bratislave vediem už od roku 2009 dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 – 7 rokov –  Fantastické detské centrum a od roku 2014 Fantastickú predškolu pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Som zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa už od roku 2009 zaoberá predovšetkým diagnostikou  a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. V Centre je ťažiskom práce poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdelávam a organizujem semináre akreditované Ministerstvom školstva SR pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a učiteľov. Vzdelávanie k metóde som absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.

Som autorkou publikácií Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa a Hry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa. Som spoluautorkou publikácie Testujme a rozvíjajme svoje dieťa a Manuálov k depistáži a stimulácii schopností detí vrámci národných projektov Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra SR.

Som šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

Fantastický tím tvoria kvalifikovaní učitelia, pre ktorých je ich práca poslanie a koníček. Súčasťou nášho tímu je aj psychológ, logopéd a špeciálny pedagóg.

 

Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

O nás

Čo ponúkame

 • kvalitný vzdelávací program
 • adaptačný program a konzultácie s detským psychológom
 • rešpektujúci prístup k deťom
 • rozvoj kritického myslenia
 • rozvoj vzťahu k životnému prostrediu a ekológii
 • zážitková forma výučby s dôrazom na kooperatívne učenie
 • program na rozvoj emocionálnej oblasti a sociálnych zručností
 • kvalitné stimulačné programy
 • rozvoj nadania
 • prevratný program na rozvoj schopností a pozornosti
 • psychologickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku, logopedickú depistáž
 • odborníci pod jednou strechou
 • zaujímavé krúžky a workshopy
 •  Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu nášho zariadenia. K nahliadnutiu je k dispozícii v priestoroch MŠ.

  Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

Program Dr. Sindelárovej

metóda zameraná na predchádzanie porúch učenia v predškolskom veku, včasná diagnostika a zachytenie prekurzorov porúch učenia a následná terapia /cvičenia s deťmi/

čiastkové oslabenie výkonu v oblasti priestorovej orientácie, vizuálnej a auditívnej pamäti a rozlišovania rozdielov, sluchovej a zrakovej pozornosti, dodržanie časového sledu, organizovanie úloh a prepájanie jednotlivých vnemov

Programy v materskej škole:

Predchádzame poruchám učenia, pozornosti a poruchám správania u detí predškolského veku

Prevratná metóda, s ktorou pracuje naša psychologička, vyškolená v zahraničí priamo u autorky tejto metódy – metóda Dr. Sindelárovej.


Rozvoj nadania dieťaťa

zábavné úlohy zamerané na rozvoj nadania a tvorivosti dieťaťa

rozvíjanie jednotlivých oblastí prostredníctvom pracovných listov a zábavných cvičení

 

Tréning fonematického uvedomovania si podľa D. B. Eľkonina

pre úspešné zvládnutie čítania a písania je dôležité fonematické uvedomovanie hlások. Ide o schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami.
Neviem sa sústrediť – oslabená schopnosť pozornosti

programy na zvýšenie pozornosti a výdrže dieťaťa prostredníctvom špeciálnych pracovných listov a hier

Preventívne a intervenčné programy pre deti predškolského veku

rozvíjanie sociálnych zručností dieťaťa formou zábavných príbehov a pracovných listov

diskusia na danú tému, napr. nevysmievame sa iným, environmentálna výchova, prosociálna výchova, sladkosti závislosťou a i.

Metóda dobrého štartu


Ceľom tejto metódy je zdokonaliť súhru zraku, sluchu a pohybu, ktorá je predpokladom pre uľahčenie písania a čítania. Metóda dobrého štartu se týka detí v predškolskom veku. Deti sú touto metódou pripravované na zmenu, ktorá ich čaká nástupom do prvej triedy.


Metóda dobrého štartu má 4 fázy

Pieseň – cvičenie tela (prsty, zápästie, lakte atd.). Týmto cvičením dochádza k zlepšovaniu motoriky.

Rytmizácia – ťukanie do sáčkov naplnených ryžou alebo šošovicou (tieto materiály sú poddajné). Dochádza tak ku zdokonaľovániu sluchu a motoriky.

Písanie – písanie na tácky s krupicou do rytmu piesne. Tým se opäť zlepšuje ich sluch a motorika.

Zápis na papier – forma vodorovných, zvislých a šikmých čiar. Vďaka tomu si deti precvičujú jemnú motoriku.


Preventívny program  na rozvoj emócií a sociálnych zručností


1. časť : nácvik empatie – stala sa nehoda, pomáham
2. časť : regulácia emócii – som nahnevaný ? prečo ?
3. časť : riešenie – férová hra

Nácvik grafomotorických zručností

ide o špeciálny program, ktorý špeciálnymi cvikmi prispieva k uvoľneniu ruky a odstraňovaniu grafomotorických ťažkostí u detí predškolského veku


Vo Fantastickej škôlke navštevujú deti krúžky ako:

 • Keramika a arteterapia s akademickou sochárkou Elenou Károvou
 • Tanečná s tanečnou pedagogičkou Jankou
 • Bádateľ (zaujímavé pokusy, objavovanie, bádanie)
 • Tvorivé interaktívne čítanie (spoločné čítanie z knihy a objavovanie písmen, slov a viet)
 • Hlavolamy z lega (tvorenie z lega na rôzne témy)

 Každý mesiac zaujímavé workshopy

Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:

Korčuliarsky

Lyžiarsky

Plávanie

Náš kreatívny tím

Tím Fantastickej škôlky tvoria kvalifikovaní učitelia a odborníci psychológovia, logopéd, špeciálny pedagóg.

Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom,
ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti,
zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

ROZVRH

Počas pracovných dní v čase od 8:00 – 17:00 hod.

Denná harmonogram

8:00

8:45 – 9:15h

9:15 – 9:45h

9:45 – 10:15

10:15 – 11:30

10:45 – 11:30h

11:30 – 12:00h

12:30 – 13:00h

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

 

Schádzanie detí, hry a činnosti podľa voľby detí

Hygiena ranné cvičenie a ranný kruh

Desiata

Didaktické aktivity detí

Voľná hra, príprava na pobyt vonku, pobyt  vonku – prechádzky hry

Hrové činnosti

Hygiena, príprava na obed

Hygiena, príprava na oddych

Olovrant

odpoludňajšie činnosti, hry podľa výberu, pobyt vonku 

 

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu nášho zariadenia. K nahliadnutiu je k dispozícii v šatni MŠ.

Školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

Strava

Jem iné, zdravá a vyvážená strava dodá našim deťom silu a energiu počas celého dňa.

Deťom poskytujeme prostredníctvom kvalitného dodávateľa kvalitnú a vyváženú stravu prevažne v bio kvalite. Počas nášho niekoľkoročného fungovania sme konečne našli to, čo sme hľadali. Tešíme sa každý deň na fantastické dobrotky a už aj my jeme iné 🙂

Cenník

V poplatku za mesačné školné je okrem výchovno – vzdelávacej činnosti zahrnuté:

Programy:

 • Prevratný program Dr. Sindelar šitý na mieru každého dieťaťa (podľa potreby zostavenie tréningového plánu)
 • Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
 • Stimulácia program – hry na rozvoj grafomotorických zručností
 • Metóda dobrého štartu denne s certifikovaným trénerom
 • Testy školskej zrelosti
 • Diagnostika metódou Dr. Sindelar 
 • Pracovné listy a tréningové zošity k jednotlivým programom

A ešte omnoho viac…

V cene je zahrnutá aj základná psychologická starostlivosť.

Doplnkové aktivity vrámci výchovnovzdelávacej činnosti:

Montessori dielničky

Bádateľský krúžok

Lego krúžok

Tanečná s pani učiteľkami

Eľkonin logopedický program

Workshopy a rôzne tematické výlety

Školné škôlka je v sume  480    eur / mesiac

Školné Predškola Ružinov je 510 eur  / mesiac

V školnom poplatku nie je zahrnutý poplatok za stravu v sume 4 eur / deň.

Školné predškola Ružinov je 510 eur 

Médiá

Nemusíte kupovať hračky, všetky pomôcky na zmysluplne strávený čas s deťmi nájdete doma. Pomôžu vám v tom očakávané publikácie detskej psychologičky a našej riaditeľky Petry Arslan Šinkovej, ktoré už nájdete na pultoch kníhkupectiev. Pre praktickosť a množstvo invencie majú veľkú šancu stať sa inšpiráciou a pomocou pre mnohých rodičov.
Nadácia MARKÍZA: Rozhovory s detskou psychologičkou nielen pre rodičov
Psychologička o nástupe detí do škôlky: Odlúčenie je vždy spojené so smútkom a je to v poriadku
Chcete vášmu dieťaťu uľahčiť nástup do jasličiek? Prečítajte si odporúčania Petry Arslan Šinkovej, skúsenej detskej psychologičky a riaditeľky Fantastického detského centra.
Nástup do škôlky nie je to ľahká situácia ani pre dieťa, ani pre rodiča… Každé dieťa čakajú po nástupe do materskej školy iné výzvy. Ako na ne vhodne reagovať? Radí detská psychologička a majiteľka Fantastického detského centra a Fantastickej škôlky, Petra Arslan Šinková.
Knihy patria k detstvu, deti rozprávky milujú. No nájsť obohacujúce či výnimočné knihy nie je jednoduché. Prečítajte si, aké knihy odporúča detská psychologička Petra Arslan Šinková.
Mamy by sa nemali cítiť vinné, ak musia ísť do práce. „Verím, že robia všetko najlepšie ako vedia v rámci svojich možností. Horšie by bolo, keby zostávali doma a boli na dieťa nervózne. Výčitky nič neriešia. Dôležité je, aby čas, ktorý po práci trávia s dieťaťom, trávili naozaj plnohodnotne a láskyplne sa mu venovali,“ odporúča Petra Arslan Šinková.
Sú malé a neposedné? Chcú byť všade a všetko chcú vedieť? Malé aktívne deti všetko zaujíma, nič nemôže uniknúť ich pozornosti a majú energie na rozdávanie. Kde je však hranica medzi akčnosťou a ADHD? V relácii SUPERMAMA odpovedá psychologička a riaditeľka Fantastického detského centra Petra Arslan Šinková.
Môže cestovanie ublížiť detskej psychike? Na otázky maminy cestovateľky s túlavými topánkami a večne nevybaleným kufrom odpovedá detská psychologička Petra Arslan Šinková.
Vo Fantastickej skole majú deti prevratný program Dr. Sindelar, vďaka Petre Arslan Šinkovej, ktorá ho priniesla na Slovensko. Absolvovala výcvik a supervízie priamo u Dr. Sindelar, ktorá je autorkou tejto metódy. Metóda Dr. Sindelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania.
Deti sa snažíme vychovávať najlepšie ako vieme. Ale pri všetkej dobrej vôli sa každému zíde pomocná ruka a dobrá rada. Ako docieliť, aby dieťa v noci spalo? Prečo ho neviem odnaučiť od plienok? A čo by už dieťa malo vo svojom veku ovládať? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede v novej praktickej príručke Testujme a rozvíjajme svoje dieťa. Jednou z autoriek je detská psychologička a riaditeľka našej Fantastickej predŠKOLY.
Cieľom výchovy by mali byť predovšetkým spokojné a vyrovnané deti, ktoré budú mať zdravé sebavedomie a budú niesť zodpovednosť za svoje správanie od útleho veku. Dôležité je deťom zabezpečiť popri láske, bezpečí a dôvere to najdôležitejšie, čo povedal už aj sám Goethe: „Dajme deťom korene a krídla.“ Hovorí Petra Arslan Šinková, riaditeľka Fantastickej predŠKOLY.

 

 

Knihy

Knihy pre deti na rozvoj schopností a emocionálnej inteligencie, ktorých autorkou je zriaďovateľka PaedDr. Petra Arslan Šinková

Galéria

 

 

 

 

Zápis

ZAPIS 2020 / 2021

Riaditeľka Súkromnej materskej školy Kostlivého 19, 81 03 Bratislava v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa bude konať od 1. mája 2020 do 1. júna 2020 výhradne bezkontakným spôsobom. 

V roku 2020 sú zápisy do materských škôl ovplyvnené hygienicko – epidemiologickou situáciou, súvisiacou s ochranou proti vírusu COVID_19.

Podávanie žiadostí sa tento rok bude organizovať bez osobnej návštevy materskej školy. 

 

Prihlásiť sa môžete predbežnou prihláškou mailom, príp. kontaktným formulárom a záväznou prihláškou, ktorú Vám zašleme, vyplníte a pošlete nám na našu mailovú adresu

 

Na základe individuálneho stretnutia overíme prihlášku a dohodneme dátum nástupu a ďalšie podrobnosti.

 

Kritériá prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:

– deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do MŠ bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré už má v materskej škole súrodenca.

O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy.

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme v materskej škole  v prevádzkovom čase. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom.

 

Naša adresa & Kontakt Ružinov a Vrakuňa

Postal Address

Phone & Email

Business Hours

Postal Address

Phone & Email

Business Hours